ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถ.เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. แนะแนวทางปฏิบัติมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เสริมเเข็งแกร่งท้องถิ่น ใช้ Traffy Fondue บริการประชาชน
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือยูนิเซฟขับเคลื่อนแผนความร่วมมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ภาพกิจกรรม มท. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร (อุ่นใจไซเบอร์)
ภาพกิจกรรม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565 ยกย่อง 28 จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะที่เป็นเลิศ
ภาพกิจกรรม สถ. ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลบริการภาครัฐผ่านระบบ e-Service และแอปพลิเคชันต่างๆ
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขยายผลแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือ J.CLAIR และ MIC จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
ภาพกิจกรรม สถ. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาพกิจกรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด 90 พรรษาแม่ของแผ่นดิน (ร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็น)
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมเวทีสัมมนาความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เปิดการฝึกอบรมเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมเวทีเสวนาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ชูกลไกแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือปราบโกง
ภาพกิจกรรม สถ. ขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพท้องถิ่น เพิ่มมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพ
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมท้องถิ่น รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ภาพกิจกรรม สถ. ขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 153,482
  • 2