ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
 


วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บชท.) โดยมี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและทิศทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างแท้จริง รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่เห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย แผนงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย จนเกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นงานวิจัยที่มีความเป็นรูปธรรม ที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้ โอกาสนี้ รองอธิบดี สถ. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเข้าถึง จำนวน 44 แห่ง ครั้งที่ 93/2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 214