ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ (เชียงใหม่วิชาการ 2565)
 


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ (เชียงใหม่วิชาการ 2565) พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง คณะครูและนักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงาน อธิบดี สถ. กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งหมด 1,772 แห่ง มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา จำนวน 436 แห่ง และเพื่อเป็นการเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในภาคเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถในเวทีการศึกษาระดับภาค และนำไปสู่การแสดงความสามารถในระดับประเทศ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางความคิดอย่างหลากหลายจากผลงานของตนเอง โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 21 ประเภท 95 รายการ อาทิ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้, การวาดภาพระบายสี, การแกะสลักผักผลไม้, ทักษะทางคอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์, การตอบปัญหาคุณธรรมและตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 96/2565 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 143