วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  6 ธันวาคม 2565
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายขจร ศรีชวโนทัย
อสถ.
08.30 น. ประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและภารกิจสำคัญของ สถ. ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
14.00 น. ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและภารกิจสำคัญของ สถ. ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
ร.อสถ.
13.00 น. ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและภารกิจสำคัญของ สถ. ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
   13.30 น. ร่วมประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ร.อสถ.
10.00 น. ประชุม อ.ก.จ.โครงสร้างฯ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
   13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ประเด็นเงินของเทศบาลนครอุบลราชธานีสูญหาย ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ
   13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกฏหมายของ อบต. ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
   14.00 น. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... วุฒิสภา ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA ๔๒๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ
   14.00 น. ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและภารกิจสำคัญของ สถ. ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.