วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  17 สิงหาคม 2565
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายประยูร รัตนเสนีย์
อสถ.
09.00 น. ประธานเปิดการอบรมออนไลน์ หลักสูตร Gender Equality and Women's Empowerment ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
   13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
09.00 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.) ห้องปริน์บอลรูม ๒-๓ อาคาร ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ คลองมหานาค ถ.ดำรงรักษ์ ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
   13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการและการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทยและคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดํารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒-๓ ของสภาผู้แทนราษฏร อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ร.อสถ.
10.00 น. ร่วมประชุม อ.ก.อบต.โครงสร้างฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.