ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566-70

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
  • 808,007
  • 177