ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
24/05/2565
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai   
05/04/2565
แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
24/03/2565
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
23/03/2565
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   
03/03/2565

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/03/2565
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/03/2565
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565   
03/02/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
10/01/2565
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
04/01/2565

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS)   
17/01/2565
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
17/01/2565
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
17/01/2565
แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
29/12/2564
แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
13/12/2564
  • 10,386,114
  • 67