ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล   
08/08/2565
ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565   
29/06/2565
กฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565   
29/06/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 องต์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
17/08/2565
ประกาศเผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (อบต.หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี   
17/08/2565
ประกาศเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2565 (อบต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี)   
17/08/2565
เทศบาลตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565   
11/08/2565
file2
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
09/08/2565
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,337,473
  • 519